قرار بود خبرنگار شوم | هم بازاریابی خوندم هم روزنامه‌نگاری | عاشق نوشتن هستم از نوع ادیبانه‌اش...