چپ مغزِ راست نما. من خيلى آرام راه ميروم؛ هيچكس به من نميرسد.