خرافه تکامل جانداران را باور نکنید(آدم و حوا)


"همه انسانها یک جد پدری مشترک و یک جد مادری مشترک داشته اند."

فکر می کنید چنین عبارتی فقط می تواند توسط یک معتقد به آفرینش ذکر شده باشد؟ شاید عجیب باشد، اما تکامل گرایان نیز همین عقیده را دارند. تکامل گرایان به ویژه در دهه های اخیر برای اثبات نظریات خودشان به علم ژنتیک توسل جسته اند. اما ژنتیک چیزهایی را نشان داده است که شاید توجیه آن به واسطه نظریه تکامل غیر ممکن باشد.

امروزه می دانیم که هر مردی کروموزوم Y را از پدر خودش به ارث می برد. در واقع کروموزوم Y هر مردی یک کپی از کروموزوم Y پدر اوست. پس اگر مانند تکامل گرایان معتقد باشیم انسان در حدود 5 میلیون سال پیش از نیای مشترکش با شامپانزه تکامل یافته است، باید اولین پدر انسانهای امروز در 5 میلیون سال پیش زندگی کرده باشد.

از طرف دیگر دانشمندان ژنتیک در یافته اند که DNA مربوط به میتوکندری (یکی از اجزای سلول) مستقیما از مادر به فرزندانش منتقل می شود. پس باز هم اگر به تکامل معتقد باشیم باید در 5 میلیون سال پیش به دنبال اولین مادر انسانهای امروزی بگردیم.

اما نتایج بررسی های ژنتیکی نه تنها خلاف آنچه که تکامل گرایان می گویند است، بلکه فرسنگها با تخمین های آنها فاصله دارد!! تخمین دانشمندان ژنتیک در خصوص نزدیک ترین جد مشترک پدری انسانهای امروزی بر اساس کروموزوم Y (که به آدم کروموزوم Y) معروف است، بین 60 هزار سال تا حدود 500 هزار سال است. و نزدیک ترین جد مشترک مادری بر اساس میتوکندری (حوای میتوکندریایی) نیز بین 99 تا 200 هزار سال تخمین زده شده است.

بگذارید آنچه که تکامل گرایان می گویند را مرور کنیم. آنها می گویند 5 میلیون سال قبل اولین انسانها از میمونها جدا شدند(یعنی تکامل پیدا کردند) از نسل آنها میلیاردها انسان در طی حدود 4.5 میلیون سال به دنیا آمدند، اما در یک زمان خاص (مثلا 500 هزار سال پیش) همه انسانهای مذکر ناپدید شده اند و فقط یک انسان مذکر باقی ماند و انسانهای امروزی همه از نسل او هستند!!! فرض کنیم انسانهای آن دوره فقط 100 هزار نفر بوده اند که 50 هزار نفر از آنها مذکر بودند، در این صورت آیا 49999 نفر دیگر همگی در یک زمان مرده اند؟!!

دقیقا همین اتفاق برای حوای میتوکندریایی افتاده است. و در یک زمان خاص همه انسانهای مونث بجز یکی ناپدید شده اند!!!

اگر خرافه تکامل جانداران را باور کنیم، چاره ای نخواهیم داشت که خرافاتی دیگر، از جمله موردی که در بالا ذکر شد را نیز بپذیریم!

لینک همه قسمتهای این مطلب

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10-11-12-13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19